ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਲਕਜਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ: ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿੜੋ!

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਲਕਜਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ: ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿੜੋ!

ਪੈਰਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟਾਵਰ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਕੈਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਥੱਥ ਬਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖੇ ਠੱਠ ਨੇ! ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਲੁਕਝਰੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ. ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ.

ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਬਨਾਮ ਲੈਕਜਰੀ ਹੋਟਲਾਂ: ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੈਟਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਬੁਟੀਕ ਹੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਧੁਨ ' ਚ ਉਡਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਕਤ-ਵਕਤ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਗੀਤੀ ਹੈ. ਹਰ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਕਲਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਕੁਰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਪੈਰਿਸੀ ਕਲਾ ਦੀ ਫ਼ੱਟੀ ਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੀਨ ਕਾਂਪ, ਅਰਸਾ ਉਸਦੀ ਚਾਹ-ਵਾਹ ਹੈ.