ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਜਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਲਾ ਔਰੀਅੰਟੇਡ ਅਨੁਭਵ

ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਜਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਲਾ ਔਰੀਅੰਟੇਡ ਅਨੁਭਵ

ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕਨਸੈਪਟ

ਪੈਰਿਸ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ' ਵੀ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਇਵੁਡ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਲਕਿਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੋਟਲਿਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਾਵੇਟਿਵ ਹੈ? ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਜਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨ ਆਉਟਲੂਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਣ ਦੀ ਹੱਥੀਆਰੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਧੂਮਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਦੇਰਾ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਕਿਓਂ ਜਾ ਇਨੈਮੇਟ ਅਰਟ ਪੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਅਰਿਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ-ਸਮਾਂ ਸੈźਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਟ੍ਰੈਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਸਾ ਹੋਟਲ ਚੁਣੇ?

ਵਨਬ ਦਾ ਟੈਲੀ ਪੁਨਹ ਗੁਰਡੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੱਥਮੀਕਤਾ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ. ਹੋਟਲ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਨੀਂਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਤਕ, ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡੇਸਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਵੋੜ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ?

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਕਜਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹੰਗੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵਨ। ਸਚਮੁਚ, ਕਈ ਬੇਸਟ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ 'ਤੇ।

ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੌਜ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚਕੇ ਕਲਾ ਵਰਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੁਟੀਕ ਹੋਟਲ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦ੍ਵਿਤੀਯ ਅਨੁਭਵ।

ਅੰਤ

ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਜਰੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ।

ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਰਤਾ: ਅਣੂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਟਲੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੇਸਟ ਐਗਜੀਰੀਅੰਸ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਲਕਜਰੀ ਹੋਟਲ ਮਾਨੇਜਮੈਂਟ ਲੀਗ